Algemene Leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse

Auteurs: Gerbert Romijn (CPB) en Gusta Renes (PBL)

De Algemene Leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (Algemene MKBA-leidraad) beschrijft in stappen waaraan elke MKBA volgens de huidige inzichten dient te voldoen. De leidraad is opgesteld door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). De publicatie voldoet aan de behoefte om, meer dan tien jaar na het verschijnen van de leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses van infrastructuurprojecten (Leidraad OEI), actuele kennis te bundelen en een algemene leidraad op te stellen die in principe bruikbaar is voor alle beleidsterreinen. De leidraad biedt daarmee ondersteuning aan de trend en ambitie om het MKBA instrument ook op andere terreinen dan infrastructuur en het ruimtelijke domein zinvol toe te passen. Hiermee wordt een verdere stap gezet in de richting van op bewijs gebaseerde ('evidence-based') besluitvorming.

Status Algemene MKBA-Leidraad

De algemene MKBA-leidraad biedt het kader waaraan iedere maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) minimaal dient te voldoen. De Leidraad richt zich op die elementen in de MKBA-methodologie die voor alle beleidsterreinen gelden. De leidraad vormt daarom ook de basis voor sectorspecifieke werkwijzers. Deze werkwijzers dienen aan te sluiten bij de algemene MKBA-leidraad.

Positionering van de MKBA in het besluitvormingsproces

De Algemene Leidraad besteedt meer aandacht dan andere MKBA-leidraden aan de positionering van de MKBA in het besluitvormingsproces. Er is duidelijk moeite gedaan om een realistisch beeld te schetsen van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de methodiek. Zie bijvoorbeeld blz. 14:

“Het ideaalbeeld van een MKBA die alle effecten correct weergeeft en monetariseert, wordt dan ook vrijwel nooit gerealiseerd. In de praktijk zijn er vaak effecten die we niet of niet goed kunnen bepalen of monetariseren. Dit is echter geen reden om dan maar geen MKBA uit te voeren. Ook dan kunnen MKBA’s nog steeds nuttig zijn om op een geordende manier weer te geven wat we weten over een maatregel. Zo kan een MKBA helpen de besluitvorming zo goed mogelijk te structureren en te verzakelijken”.

Presenteren onzekerheid cruciaal

De Algemene MKBA-Leidraad geeft aan dat het presenteren van onzekerheid en de factoren achter die onzekerheid cruciaal is. Het in kaart brengen van onzekerheden en van de factoren die daarachter schuilgaan is cruciaal, omdat daarmee immers duidelijk wordt hoe robuust de MKBA-uitkomsten zijn bij verschillende aannames.

De uitkomsten van een maatschappelijke kosten baten analyse zijn dus niet exact maar kennen een bandbreedte. Hoe groter de onzekerheid des te groter het interval waarbinnen het MKBA-saldo valt. Beleidsmakers en bestuurders moeten dus besluiten nemen over maatregelen waarvan de omvang van de kosten en de effecten niet met zekerheid vaststaat en het ook niet vaststaat of de maatregel de welvaart verhoogt.

Aandacht voor de probleemanalyse

In Nederland was het tot voor kort onduidelijk in hoeverre de probleemanalyse een studie is die vooraf moet gaan aan de MKBA of onderdeel moet zijn van de MKBA. De Algemene MKBA-leidraad geeft aan dat een probleemanalyse geen onderdeel is van de maatschappelijke kosten-batenanalyse zelf, maar dat het gedachtegoed van de MKBA behulpzaam is bij het opstellen van een probleemanalyse. In de probleemanalyse wordt onder meer beschreven wat het probleem is waarvoor een oplossing wordt gezocht, wat de oorzaken zijn en hoe het probleem zich naar verwachting in de toekomst zal ontwikkelen? Het gaat niet altijd om een probleem; het kan ook gaan om het verzilveren van een kans.

Een goede probleemanalyse is bovendien van belang om de MKBA zo goed mogelijk te laten aansluiten op het besluitvormingsproces. Een kritische reflectie op de probleemanalyse is daarom verstandig en daarbij helpt het om MKBA-kennis al in een vroeg stadium aan tafel te hebben. Het besluitvormingsproces is niet alleen gebaat bij een MKBA die aansluit bij de voorliggende problematiek, maar ook bij een MKBA die draagvlak heeft bij de betrokkenen. De MKBA wordt echter vaak ervaren als een black box. Om ervoor te zorgen dat de betrokken actoren (stakeholders) de MKBA als een structurerend en afwegend hulpmiddel in het besluitvormingsproces zien, is volgens de Algemene Leidraad openheid nodig over de manier waarop in een MKBA de beoordeling van de voorgenomen maatregel tot stand is gekomen. De MKBA kan verder worden ingezet om beleidsmaatregelen te optimaliseren: ook dit gebruik kan nuttig zijn voor de betrokken actoren. Het is daarom aan te bevelen om de relevante actoren in een vroegtijdig stadium bij de MKBA te betrekken.

In de Algemene MKBA-Leidraad wordt duidelijk aangegeven dat het vroegtijdig inzetten van MKBA-kennis de voorkeur geniet. Men geeft niet de voorkeur aan MKBA-studies die achteraf worden gebruikt om al genomen beslissingen naar de samenleving te verantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het besluitvormingsproces al ver is gevorderd en de MKBA in een laat stadium wordt ingezet, terwijl de politiek verantwoordelijken zich al vergaand hebben gecommitteerd aan een bepaalde oplossingsrichting. Een negatieve MKBA-uitkomst is dan onwelgevallig. In zo’n situatie zal de objectiviteit van het onderzoek onder druk komen te staan.

MKBA als denkkader

Indien de belangrijkste effecten van een beleidsoptie niet goed genoeg kunnen worden gemeten of gemonetariseerd, dan kan een MKBA alleen schetsmatige informatie verschaffen met een beperkte betrouwbaarheid en relevantie. Wel kan het gedachtegoed van de MKBA dan als denkkader gebruikt worden om de besluitvorming te helpen structureren. Het gebruik van de MKBA als denkkader leidt echter niet tot een maatschappelijke kosten-batenanalyse en mag zo ook niet worden genoemd.

Aandacht voor effectbepaling in de MKBA

De Algemene Leidraad verscherpt de regels met betrekking tot het bepalen van effecten in een MKBA-studie. Welvaartsveranderingen kunnen worden berekend op basis van de veranderingen in prijzen en volumes op relevante markten. Het begrip markten wordt in de Leidraad ruim geïnterpreteerd. Het gaat niet alleen om bestaande, goed werkende markten, maar ook om markten die niet zo goed werken, bijvoorbeeld doordat er marktimperfecties bestaan of door prijs- of aanbodregulering door de overheid.

Een kwalitatieve effectbepaling, waarbij betrokkenen wordt gevraagd om een inschatting te maken van de effecten van beleidsmaatregelen, is niet geschikt voor toepassing in een MKBA. De reden hiervoor is dat de op deze manier verkregen inschatting vaak is gebaseerd op ervaringsregels, niet wetenschappelijk is getoetst en herhaling van het experiment met andere even gekwalificeerde personen waarschijnlijk leidt tot heel andere inschattingen. De uitkomsten zijn daarmee niet betrouwbaar. Een analyse van welvaartseffecten gebaseerd op inschattingen van experts kunnen nuttig zijn als denkkader, maar je mag hier niet meer het predicaat ‘maatschappelijke kosten baten analyse’ op plakken. Ook bepaalt de Algemene Leidraad dat een MKBA die vooral is gebaseerd op veronderstelde in plaats empirisch gemeten effecten geen basis kan zijn voor de besluitvorming.

Verantwoordelijkheden MKBA-opsteller

De Algemene MKBA-Leidraad geeft meer dan andere MKBA-Leidraden aan welke verantwoordelijkheden MKBA-opstellers hebben bij het uitvoeren van een MKBA-studie. Zo volgt uit de Leidraad dat:

 • De MKBA-opsteller de plausibiliteit van de kostenraming dient te controleren;
 • De MKBA-opsteller de plausibiliteit van de business case dient te controleren;
 • De MKBA-opsteller moet nagaan in welke mate kengetallen geschikt zijn voor het bepalen van kosten en baten van een specifiek project;
 • Het MKBA-rapport naast de resultaten ook de beperkingen van de uitgevoerde MKBA op een evenwichtige manier in beeld moet brengen;
 • De MKBA-opsteller moet nagaan of de opzet van de MKBA aansluit bij de probleemanalyse en of er geen relevante oplossingen over het hoofd zijn gezien.
 • De MKBA-opsteller controleert of het probleem goed in kaart is gebracht inclusief de plausibiliteit van de verwachte ontwikkeling ervan.

 Hieronder kunt u het rapport en de Kamerbrief downloaden.

algemene-leidraad-voor-maatschappelijke-kosten-batenanalyse.pdf (5,261.82 KB)
kabinetsbrief_algemene_mkba_leidraad.pdf (46.09 KB)

Terug naar het overzicht met richtlijnen

Handig voor beginners

Ervaringen MKBA cursus

 • “Het was een eyeopener om te leren dat de wortels van de MKBA in de filosofie liggen en niet in accountancy. Dat de kunst ‘m veel meer zit in helder redeneren, dan in rekenen. Met goede sprekers en een leuke groep deelnemers, bood de cursus een goed evenwicht tussen theorie en oefenen. De Basiscursus MKBA inspireert en smaakt naar meer. ”

  Elmy Everaert (Eigen Haard)

 • “Tijdens de MKBA cursus heb ik goede handvatten gekregen om de maatschappelijke kosten en baten op een volwaardige manier naast de financiële afwegingen in beeld te krijgen. Een verademing in de discussie en het (groeps-)denken tot gevolg!”

  Karin Peeters (Territoria)

 • “Na betrokken te zijn geweest bij een aantal MKBA’s had ik behoefte aan meer verdieping. De gevorderdentraining bood wat ik zocht. Het gebruik van de MKBA door politici en kritiek vanuit de wetenschap kwamen aan de orde. Er is veel ruimte voor vragen, discussie en actief oefenen. Ik heb nu duidelijk het gevoel meer boven de stof te staan dan voor de cursus.”

  Michiel Nijboer (RHDHV)

 • “Wil je MKBA's beter begrijpen, beter weten hoe erop te anticiperen, als opdrachtgever een meer serieuze gesprekspartner zijn of zelf MKBA's uitvoeren? Dan is deze training een echte aanrader!”

  Marieke Wiebing (Stichting Lezen & Schrijven)

 • “De basiscursus MKBA heb ik met plezier gevolgd. Ik kwam om een betere kijk op dit instrument te krijgen. Dat is zeker gelukt. Er was een deskundig team van begeleiders die goed inspeelden op onze vragen en ons uitdaagden om actief mee te doen. Het heeft mij het inzicht geboden waar ik behoefte aan had.”

  Henk Kuijpers (Gemeente Apeldoorn)

 • “De basiscursus MKBA is erg interessant, en duidelijk is dat het hier niet om een standaard trucje gaat, maar om een échte vaardigheid! De discussie die het opstellen van een MKBA teweeg brengt maakt het tot een mooi instrument, waarvan je in deze cursus prima de basisbeginselen onder de knie krijgt!”

  Bart Schalkwijk (KWR Research Institute)

 • “De Basiscursus MKBA heeft ruimschoots aan mijn verwachtingen voldaan door het hoge aantal trainers (5!) voor een kleine groep mensen. De flexibele indeling van de cursus bood ruimte voor discussie, waarbij ook het sociale domein ruim aan bod kwam. Door de afwisseling tussen uitleg, oefening en rust was prettig, waardoor de aandacht niet verslapte.”

  Menko Busch (Sinzer)

 • “De cursus MKBA voor gevorderden is een verdieping voor deelnemers met reeds solide kennis van de MKBA. De cursus biedt handvaten om stakeholders mee te nemen in het proces van de MKBA. De interactie tussen theorie en praktijk en het ‘zelf aan de slag’-gehalte maken de cursus een goede basis voor adviseurs en beleidsmakers die nog een stapje verder willen. ”

  Anne Nobel (Witteveen & Bos)

 • “De basiscursus biedt een mooie inkijk in de denkwijze en onderdelen van een MKBA. Je leert dat de MKBA meer inhoudt dan rekenen alleen (“60% nadenken, 20% rekenen en 20% presenteren”). Enthousiaste cursusleiders, betrokken medecursisten en veel mogelijkheden zelf te oefenen (vaardigheden en rollenspel)."”

  Jenny Zonneveld (Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen)

 • “Door het volgen van de basiscursus MKBA heb ik een beter begrip gekregen van de methodiek en toepassingsmogelijkheden van een MKBA. Tijdens de cursus werden niet alleen de voordelen van een MKBA belicht, maar werd ook stilgestaan bij de beperkingen. In de cursus is een goede balans tussen theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen. ”

  Frederike Zwenk (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

 • “Door de cursus kan ik de MKBA beter plaatsen. De sprekers belichten de MKBA vanuit verschillende invalshoeken, afgewisseld en onderbouwd met voorbeelden en oefeningen uit de praktijk. Dat geeft mij handvatten om het toe te passen in (studenten)projecten”

  Peter Schinkel (Docent InHolland)

 • “De gevorderdencursus MKBA heeft mij een zeer welkome kennisverbreding en verdieping opgeleverd op het gebied van MKBAs. Een goede combinatie van theorie en praktijk onder deskundige leiding. De objectieve benadering met aandacht voor voordelen en nadelen van de methodiek was zeer waardevol.”

  Rob van Gerwen (DNV GL)

 • “Ik heb met veel plezier de gevorderdencursus MKBA gevolgd. De docenten bespraken op enthousiaste wijze de theorie en de problemen waar je tegenaan loopt bij de vertaling naar de praktijk. Ik voelde me uitgedaagd en de praktijkoefeningen vond ik zeer leerzaam. Het was een aangename verrassing dat de cursisten uit uitlopende disciplines kwamen. ”

  Rik Froma (Haarlemmermeer)

 • “De cursus MKBA gaf mij een beter inzicht in wat een MKBA is en hoe deze (zelf) is toe te passen. De opzet van de cursus is erg prettig, persoonlijk en kleinschalig, waardoor er maximale aandacht is voor persoonlijke leerdoelen. Ook voor professionals in het sociale domein biedt de cursus prima inzichten en uitgangspunten”

  Bert Peterse (Adviseur maatschappelijke ontwikkeling Peel en Maas)

 • “De MKBA-cursus bood mij handvatten om zelfstandig een MKBA uit te voeren. Daarbij waren de sprekers heel inspirerend. Mijn vingers jeuken om te beginnen!”

  Sandra van Straaten (Medewerker Eigen Haard)

 • “Tijdens de gevorderdencursus heb ik de MKBA systematiek middels de aangeboden praktijkcasussen en rekenoefeningen meer eigen weten te maken. De weging van effecten, zoals gebruikt binnen de MKBA systematiek, biedt mij op professioneel vlak waardevolle handvatten ter begeleiding van klanten bij het nemen van investeringsbesluiten”

  Merian Lelieveld (Hezelburcht Subsidieadviesbureau)

 • “In een goede sfeer met veel interactie worden alle aspecten rond een mkba behandeld. De cursus is niet alleen gericht op rekenen en biedt een ‘bril’ om kosten en baten te betrekken bij keuzes rondom beleid en projecten. Erg compleet, gedegen en plezierig! Wij hebben de cursus gevolgd met een ‘delegatie’ vanuit control, beleid en kennismanagement.”

  Ira Spannenburg (Gemeente Delft)

 • “Een inspirerende basiscursus gegeven door deskundigen uit praktijk en wetenschap. Dit smaakt naar meer.”

  Roger Spitz (Gemeente Venlo)

 • “Wat een leerzame cursus! We werden niet alleen snel door de theorie van ‘de’ MKBA geloodst, maar kregen ook een realistische doorkijk in de praktijk van het ambacht. Bovendien werden het nut én de beperkingen van een MKBA helder, en was er aandacht voor de communicatie hierover. En we konden oefenen, en daarbij alle denkbare fouten maken. ”

  Mayan van Teerns (Gemeente Groningen)

 • “De basiscursus MKBA gaf - mede vanwege het feit dat ik reeds stevig in de MKBA werkzaam ben - niet alleen maar nieuws, maar op sommige vlakken was de aanscherping erg nuttig. Ook was het fijn een aantal eigen hersenspinsels bevestigd te zien worden. Dat betekent dan weer wel een hoop werk aan de winkel!”

  Paul Siderius (Prorail)

 • “Wat me erg beviel aan de basiscursus is dat de complexe materie heel begrijpelijk en stapsgewijs werd uitgelegd, met een prettige mix tussen denken en doen/oefenen. Ik voelde me na de cursus en met de schat aan bruikbare informatie op de website voldoende uitgerust om zelf met mijn eerste MKBA’s in mijn werkpraktijk aan de slag te gaan.”

  Clim van Daelen (Nierpatienten Vereniging Nederland)

 • “De Basiscursus MKBA en de Gevorderdencursus MKBA hebben me veel inzicht gegeven in de wereld van MKBA's. ik ben te spreken over de diversiteit van deelnemers en de docenten. Een topcursus waarin ook kleinere groepsopdrachten werden behandeld die waardevol waren om bijvoorbeeld in te zoomen op MKBA's binnen het sociale domein”

  Samira Louali (Hogeschool Zuyd)

 • “Van te voren was ik sceptisch over het in geld uitdrukken van maatschappelijke effecten. Maar door de cursus weet ik dat een MKBA veel meer is dan het berekenen van een prijskaartje. Door zelf in groepjes aan de slag te gaan met procesonderdelen en het berekenen van een MKBA, ervaar je wat nodig is voor een gedegen MKBA.”

  Arwen Hoogenbosch (K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd)

 • “De basiscursus MKBA geeft een prima inzicht in het instrument. De cursus wordt gegeven door bevlogen experts en geeft informatie van de MKBA filosofie tot en met de praktijk. Aansprekende oefeningen en een interactief karakter geven een goede kijk in de MKBA keuken en dat smaakt naar meer”

  Jos van Veen (Gemeente Den Haag)

 • “'Ik vond Niek Mouter (de cursusleider) een hele prettige en inspirerende spreker/trainer. Mooi hoe hij je meeneemt in zijn gedachtegang en de lessen die hij zelf heeft geleerd over MKBA. De andere trainers hebben allemaal hun eigen kracht, en drive, en dat maakt de cursus een heel boeiend en afwisselend samenspel.'”

  Sylvana Rikkert (Lysias Group)

 • “Door de cursus is het containerbegrip 'MKBA' nu een stuk beter behapbaar geworden. Door de uitleg en de oefeningen kan ik nu MKBA's beter duiden en misschien voorzichtig er zelf één gaan opstellen. Verschillende experts komen aan het woord die elk hun eigen expertise inbrengen en dit alles heel laagdrempelig kunnen vertalen in toepasbare tips.”

  Geeske van Asperen (NISB)

 • “De MKBA basiscursus heeft mijn denken gescherpt over de wijze waarop je maatschappelijke effecten in beeld kunt brengen en vooral kunt vergelijken welke maatregelen effectiever zijn. De cursus is divers opgezet met een combinatie van theorie en praktijk en wordt gegeven door ervaren cursusleiders. Absoluut aan te raden wat mij betreft!”

  Hilde van Slooten (Gemeente Delft)

 • “De cursus was goed opgezet met veel deskundige inleiders. Wat me aansprak was de praktische opzet en de mogelijkheid om groepsgewijs aan de slag te gaan met deze weerbarstige materie.”

  Jack Bergman (Avans Hogeschool)

 • “De opleiding legt een goede basis om gericht om te gaan met MKBA’s. Je leert dat het een prachtig instrument is om beslissingen te ondersteunen. De functie en het doel van de MKBA wordt duidelijk toegelicht en op een interactieve manier scherp gesteld. Enthousiaste lesgevers met kennis van zaken!”

  Thomas Christiaens (Vlaamse Overheid)

 • “Prima cursus, zeer aan te bevelen! Strak georganiseerd en een goede afwisseling tussen theorie en concrete toepassingen. Vier verschillende docenten droegen ook bij tot het levendige karakter van de cursus. Daarnaast een interessante groep van mede-cursusten uit alle delen en sectoren van het land”

  Joost Frencken (AVANS Hogeschool)

 • “De MKBA basiscursus geeft een brede kijk in de keuken van het toepassen van een MKBA. Meerwaarde is ook dat de cursus door enthousiaste docenten uit de wetenschap en de praktijk wordt gegeven. Daarnaast is er veel ruimte voor vragen en discussie met elkaar, kortom zeer de moeite waard.”

  Gabi van Duijnhoven (Provincie Zuid-Holland)

 • “'Tijdens de basiscursus MKBA leer je de juiste vragen te stellen en zelf een MKBA berekening te maken. Ook zie je verschillende vormen van MKBA-light voorbij komen, erg leerzaam! Een zeer nuttige cursus, voor mensen zonder kennis van MKBA tot al een beetje ervaren MKBA’ers. Als je meer wilt weten over het instrument is deze cursus echt wat voor jou.'”

  Ester van der Sterre (Corporatie Eigen Haard)

 • “Een goede cursus met een bevlogen cursusleider die zeer boeiend weet te doceren. Praktische oefeningen die het geleerde direct in de praktijk brengen aan de hand van zeer herkenbare projecten. Cursus gaat goed de breedte in van het hele MKBA spectrum met als toetje de 'MKBA-light' die erg handig is voor kleine projecten.”

  Wilbert van Veggel (Antea Group)

 • “Cursus is een goede inleiding voor geïnteresseerden in maatschappelijke kosten baten analyses voor alle domeinen. Helpt om deze beter te kunnen interpreteren en te gebruiken. Leuke praktijkvoorbeelden, oefeningen en vooral goede sprekers!”

  Martje van Ankeren (Hogeschool van Amsterdam)

 • “Een prima cursus om de beginselen en de voor- en nadelen van MKBA te vernemen. Vooral de vele praktijkvoorbeelden en rekenoefeningen waren nuttig.”

  Geert Draaijers (Commissie m.e.r.)

 • “De basiscursus geeft op uitstekende wijze inzicht in de waarde van de MKBA. Een MKBA is het uitgelezen instrument om vooringenomen standpunten van bestuurders en ambtenaren te objectiveren en het helpt volksvertegenwoordigers, beter gemotiveerd hun keuzes te maken. Eigenlijk zou iedere volksvertegenwoordiger de cursus moeten doen”

  Rene van der Linden (Raadslid Heemskerk)

 • “Een uitstekende en interessante cursus. Voor rekenkamers is de MKBA-methode ook ex post toepasbaar: wat waren de kosten en de baten van het beleid? En bij wie slaan die neer? Dankzij de cursus kan ik MKBA’s van anderen nu ook beter doorgronden.”

  Sylvia van Leeuwen (Rekenkamer Utrecht)

 • “De MKBA-training was ontzettend leerzaam en de stof direct toepasbaar in mijn praktijk. Ik schrijf me direct in voor een vervolgcursus zodra die er is!”

  Pascal Sijstermans (Sumcity Advisory)

 • “Een top cursus! De wetenschap, de toepassing in de praktijk en het nut van MKBA’s werden in een notendop behandeld. Geen eenrichtingsverkeer. ‘Learning by doing’ stond tijdens de cursus helemaal centraal. De cursus heeft mij in z’n totaliteit goede kennis en vaardigheden geboden om de MKBA waaraan ik nu werk, beter uit te voeren!”

  Narly Rambharos (Onderzoek en Statistiek gemeente Groningen)

 • “Al vaak liep ik er in mijn projecten tegen aan dat niet alle meerwaarde van het project in een (financiële) kosten-baten-analyse terugkwam. In de basiscursus MKBA leerde ik hoe ik deze meerwaarde ook een plek kan geven in de afweging tussen kosten en baten. Heel leerzaam en het smaakt naar meer, dus ik kom terug voor de vervolgcursus!”

  Williette van Arendonk (Van Arendonk)

 • “De basiscursus MKBA geeft informatie, praktijkvoorbeelden én inzichten waaruit blijkt dat de MKBA een waardevolle bijdrage kan leveren in het besluitvormingstraject. Veel hangt hierbij af van het zorgvuldig doorlopen van het ‘MKBA –stappenplan’. De praktische tips, tools en rekenoefeningen uit de cursus heb ik dan ook als zeer nuttig ervaren. ”

  Stan Rademakers (Kragten)

 • “Door enthousiaste bevlogen docenten met veel praktijkervaring wordt je meegenomen in de wereld van de MKBA’s. Een instrument dat toepasbaar is zowel in het fysieke als ook in het sociale domein. Met gedreven medecursisten en inspirerende werkvormen hebben we mogen proeven aan de verschillende mogelijkheden en toepassingen in de praktijk.”

  Marleen Okma (JSO, kennis en adviesbureau sociaal domein)

Over MKBA-informatie.nl

Voor de Maatschappelijke kosten- en batenanalyse gaat nog te vaak het spreekwoord 'onbekend maakt onbemind' op. Wanneer men met een MKBA te maken krijgt, was het tot op heden moeilijk om snel de basisinformatie over dit instrument te vinden. Daarom heeft initiatiefnemer en auteur Niek Mouter MKBA-informatie.nl opgezet, in samenwerking met een aantal partners. Hier vindt u informatie over de MKBA, zowel voor beginners als voor gevorderden. Lees verder

Contact

Heeft u een vraag, aanvulling of opmerking neem dan contact met ons op.

© MKBA-informatie.nl